Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og fullmakter

Ark.forsk § 1-1 Arkivansvaret i offentlege organ: Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som offentleg organ blir rekna statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller eining, jf. arkivlova § 2. Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her. Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offetleg organ tilligg det øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova 23. Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett. Arkivansvaret etter dei enkelte føresegnene i forskrifta her er knytte til organet, ikkje den enkelte tenestemann, med mindre anna er særskilt fastsett.

I henhold til forannevnte forskrift skal offentleg organ, (statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon) ta standpunkt til om institusjonen eller enheten skal defineres som et eget organ:

Snåsa kommune defineres her som ett -1- organ.

Videre sier forskriften at det overordna ansvaret for arkivarbeidet i et offentlig organ skal legges til det øverste leder i organet - administrasjonssjefen.

Kommunestyret har det formelle ansvaret for at arkivordningen fungerer, med derav følgende myndighet til å fastsette økonomiske og praktiske rammer for arkivarbeidet.

Sentrale myndigheter legger føringer for kommunenes arkivorganisering:

Departementet har myndighet til å utgi forskrifter,

Riksarkivaren er den overordnede faglige myndighet over alle offentlige arkiver, og har

rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet.

Datatilsynet er ombud, konsesjonsgiver og kontrollorgan når det gjelder personopplysninger og personregistre.

Registeransvarlig:

For hvert konsesjonspliktig register skal det være en registeransvarlig som skal påse at konsesjonspliktige arkiver forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og betingelser gitt i de særskilte konsesjoner fra Datatilsynet.

En utarbeidet oversikt (register) over kommunens konsesjonspliktige fagsystem hos data-ansvarlig, gir den nødvendige opplysningsplikt ved forespørsel.

Laster...